Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478

Trường mầm non Dương Đức lao động cải tạo đất trồng rau