Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478

Sinh hoạt chuyên môn GDMN cấp tỉnh