Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478

Một số hình ảnh về sinh hoạt chuyên môn