Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478

Một số hình ảnh về "ngày hội vệ sinh trường học"