Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478

Một số hình ảnh về hoạt động học và môi trường lớp học của 1 số lớp