Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478

CHÀO MỪNG NGÀY PNVN 20/10