Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Dương Đức

Lạng Giang, Bắc Giang
3688478
c0duongduclg.bacgiang@moet.edu.vn