Công đoàn trường Mầm non Dương Đức tổ chức sinh

nhật cho đoàn viên công đoàn quý IV